Technical Sessions ICONIP 2021
10 December 2021 – TS 3
TS 3-1 819 A Cross-subject and Cross-modal Model for Multimodal Emotion Recognition – Jian-Ming Zhang, Xu Yan, Zi-Yi Li, Li-Ming Zhao, Yu-Zhong Liu, Hua-Liang Li and Bao-Liang Lu
1003 EEG Feature Significance Analysis – Yuhao Zhang, Yue Yao, Md Zakir Hossain, Shafin Rahman and Tom Gedeon
32 Quantitative Taxonomy of Hand Kinematics based on Long Short-Term Memory Neural Network – Chenguang Li, Hongjun Yang, Shiying Sun and Long Cheng
563 Evolving Deep Neural Networks for Collaborative Filtering – Yuhan Fang, Yuqiao Liu and Yanan Sun
830 DocNER: A Deep Learning System for Named Entity Recognition in Handwritten Document Images – Marwa Dhiaf, Sana Khamekhem Jemni and Yousri Kessentini
735 Skeletons on the Stairs: Are They Deceptive? – Yiran Li, Yang Liu, Zhenyue Qin, Xuanying Zhu, Sabrina Caldwell and Tom Gedeon
TS 3-2 14 Deep Neuroevolution: Training Neural Networks using a Matrix-free Evolution Strategy – Dariusz Jagodzinski, Lukasz Neumann and Pawel Zawistowski
42 Weighted P-Rank: A Weighted Article Ranking Algorithm Based on a Heterogeneous Scholarly Network – Jian Zhou, Shenglan Liu, Lin Feng, Jie Yang and Ning Cai
51 Clustering Friendly Dictionary Learning – Anurag Goel and Angshul Majumdar
63 Understanding Test-Time Augmentation – Masanari Kimura
69 SphereCF: Sphere Embedding for Collaborative Filtering – Haozhuang Liu, Mingchao Li, Yang Wang, Wang Chen and Hai-Tao Zheng
71 Concordant Contrastive Learning for Semi-supervised Node Classification on Graph – Daqing Wu, Xiao Luo, Xiangyang Guo, Chong Chen, Minghua Deng and Jinwen Ma
TS 3-3 228 BCN-GCN: A Novel Brain Connectivity Network Classification Method via Graph Convolution Neural Network for Alzheimer’s Disease – Peiyi Gu, Xiaowen Xu, Ye Luo, Peijun Wang and Jianwei Lu
93 Improving Shallow Neural Networks via Local and Global Normalization – Ning Jiang, Jialiang Tang, Xiaoyan Yang, Wenxin Yu and Peng Zhang
169 Underwater Acoustic Target Recognition with Fusion Feature – Pengyuan Qi, Jianguo Sun, Yunfei Long, Liguo Zhang and Tianye
171 Evaluating Data Characterization Measures for Clustering Problems in Meta-learning – Luiz Henrique dos Santos Fernandes, Marcilio Carlos Pereira de Souto and Ana Carolina Lorena
177 ShallowNet: An Efficient Lightweight Text Detection Network Based on Instance Count-aware Supervision Information – Xingfei Hu, Deyang Wu, Haiyan Li, Fei Jiang and Hongtao Lu
196 Image Periodization for Convolutional Neural Networks – Kailai Zhang, Zheng Cao and Ji Wu
TS 3-4 266 Triplet Mapping for Continuously Knowledge Distillation – Xiaoyan Yang, Jialiang Tang, Ning Jiang, Wenxin Yu and Peng Zhang
293 A Prediction-Augmented AutoEncoder for Multivariate Time Series Anomaly Detection – Sawenbo Gong, Zhihao Wu, Yunxiao Liu, Youfang Lin and Jing Wang
319 LSMVC: Low-rank Semi-supervised Multi-view Clustering for Special Equipment Safety Warning – Fukang Zhang, Hongwei Yin, Xinmin Cheng, Wenhui Du and Huangzhen Xu
346 Single-Skeleton and Dual-Skeleton Hypergraph Convolution Neural

Networks for Skeleton-Based Action Recognition – Changxiang He, Chen Xiao, Shuting Liu, Xiaofei Qin, Ying Zhao and Xuedian Zhang

347 A Multi-Reservoir Echo State Network with Multiple-Size Input Time Slices for Nonlinear Time-Series Prediction – Ziqiang Li and Gouhei Tanaka
392 Transformer with Prior Language Knowledge for Image Captioning – Daisong Yan, Wenxin Yu, Zhiqiang Zhang and Jun Gong
TS 3-5 684 A Lightweight Multi-scale Feature Fusion Network For Real-time Semantic Segmentation – Tanmay Singha, Duc-Son Pham, Aneesh Krishna and Tom Gedeon
721 Multi-view Fractional Deep Canonical Correlation Analysis for Subspace Clustering – Chao Sun, Yun-Hao Yuan, Yun Li, Jipeng Qiang, Yi Zhu and Xiaobo Shen
742 Handling the Deviation from Isometry between Domains and Languages in Word Embeddings: Applications to Biomedical Text Translation – Félix Gaschi, Parisa Rastin and Yannick Toussaint
767 Inference in Neural Networks Using Conditional Mean-Field Methods – Ángel Poc-López and Miguel Aguilera
769 Associative Graphs for Fine-Grained Text Sentiment Analysis – Maciej Wójcik, Adrian Horzyk and Daniel Bulanda
776 k-Winners-Take-All Ensemble Neural Network – Abien Fred Agarap and Arnulfo P. Azcarraga
TS 3-6 543 A Transformer-based Model for Low-resource Event Detection – Yanxia Qin, Jingjing Ding, Yiping Sun and Xiangwu Ding
555 Malicious Domain Detection on Imbalanced Data with Deep Reinforcement Learning – Fangfang Yuan, Teng Tian, Yanmin Shang, Yuhai Lu, Yanbing Liu and Jianlong Tan
558 Designing and Searching for Lightweight Monocular Depth Network – Jinfeng Liu, Lingtong Kong and Jie Yang
567 Improving Question Answering over Knowledge Graphs using Graph Summarization – Sirui Li, Kok Wai Wong, Chun Che Fung and Dengya Zhu
586 Multi-Stage Hybrid Attentive Networks for Knowledge-Driven Stock Movement Prediction – Jiaying Gong and Hoda Eldardiry
588 End-to-End Edge Detection via Improved Transformer Model – Yi Gao, Chenwei Tang, Jiulin Lang and Jiancheng Lv
TS 3-7 640 AGRP:A Fused Aspect-Graph Neural Network for Rating Prediction – Cong Huang, Huiping Lin and Yuhan Xiao
712 Classmates Enhanced Diversity-self-attention Network for Dropout Prediction in MOOCs – Dongen Wu, Pengyi Hao, Yuxiang Zheng, Tianxing Han and Cong Bai
713 A Hierarchical Graph-based Neural Network for Malware Classification – Shuai Wang, Yuran Zhao, Gongshen Liu and Bo Su
737 A Visual Feature Detection Algorithm Inspired by Spatio-temporal Properties of Visual Neurons – Eisaku Horiguchi and Hirotsugu Okuno
744 Knowledge Distillation Method for Surface Defect Detection – Jiulin Lang, Chenwei Tang, Yi Gao, and Jiancheng Lv
752 Adaptive Selection of Classifiers for Person Recognition by Iris Pattern and Periocular Image – Keita Ogawa and Keisuke Kameyama
TS 3-8 755 Multi-Perspective Interactive Model for Chinese Sentence Semantic Matching – Baoshuo Kan, Wenpeng Lu, Fangfang Li, Hao Wu, Pengyu Zhao and Xu Zhang
765 An Effective Implicit Multi-Interest Interaction Network for Recommendation – Wei Yang, Xinxin Fan, Yiqun Chen, Feimo Li and Hongxing Chang
766 MPANet: Multi-level Progressive Aggregation Network for Crowd Counting – Chen Meng, Run Han, Chen Pang, Chunmeng Kang, Chen Lyu and Lei Lyu
770 AFLLC: A Novel Active Contour Model based on Adaptive Fractional Order Differentiation and Local-Linearly Constrained Bias Field – Yingying Han, Jiwen Dong, Fan Li, Xiaohui Li, Xizhan Gao and Sijie Niu
823 DA-GCN: A Dependency-Aware Graph Convolutional Network for Emotion Recognition in Conversations – Yunhe Xie, Chengjie Sun, Bingquan Liu and Zhenzhou Ji
826 Semi-Supervised Learning with Conditional GANs for Blind Generated Image Quality Assessment – Xuewen Zhang, Yunye Zhang, Wenxin Yu, Liang Nie, Zhiqiang Zhang, Shiyu Chen and Jun Gong
10 December 2021 – TS 4
TS 4-1 526 Stress Recognition in Thermal Videos using Bi-Directional Long-Term Recurrent Convolutional Neural Networks – Siyuan Yan and Abhijit Adhikary
528 StressNet: A Deep Neural Network based on Dynamic Dropout Layers for Stress Recognition – Hao Wang and Abhijit Adhikary
898 Analyzing Vietnamese Legal Questions using Deep Neural Networks with Biaffine Classifiers – Nguyen Anh Tu, Hoang Thi Thu Uyen, Tu Minh Phuong and Ngo Xuan Bach
965 BenAV: A New Bengali Audio-Visual Corpus for Visual Speech Recognition – Ashish Pondit, Muhammad Eshaque Ali Rukon, Anik Das and Muhammad Ashad Kabir
1048 Investigation of Different G2P Schemes for Speech Recognition in Sanskrit – Anoop C. S. and A. G. Ramakrishnan
1062 GRU with Level-Aware Attention for Rumor Early Detection in Social Networks – Yu Wang, Wei Zhou, Junhao Wen, Jun Zeng, Haoran He and Lin Liu
TS 4-2 782 Performance Improvement of FORCE Learning for Chaotic Echo State Networks – Ruihong Wu, Kohei Nakajima and Yongping Pan
803 Generative Adversarial Domain Generalization via Cross-Task Feature Attention Learning for Prostate Segmentation – Yifang Xu, Dan Yu, Ye Luo, Enbei Zhu and Jianwei Lu
805 Context-based Deep Learning Architecture with Optimal Integration Layer for Image Parsing – Ranju Mandal, Basim Azam and Brijesh Verma
835 Kernelized Transfer Feature Learning on Manifolds – Lekshmi R, Rakesh Kumar Sanodiya, Linda R J, Babita Roslind Jose and Jimson Mathew
866 Data-Free Knowledge Distillation with Positive-Unlabeled Learning – Jialiang Tang, Xiaoyan Yang, Xin Cheng, Ning Jiang, Wenxin Yu and Peng Zhang
910 Manifold Discriminative Transfer Learning for Unsupervised Domain Adaptation – Xueliang Quan, Dongrui Wu, Mengliang Zhu, Kun Xia and Lingfei Deng
TS 4-3 1033 Generative Adversarial Negative Imitation Learning from Noisy Demonstrations – Xin Cao and Xiu Li
1034 Detecting Helmets on Motorcyclists by Deep Neural Networks with a Dual-Detection Scheme – Chun-Hong Li and Dong Huang
1050 Short-Long Correlation Based Graph Neural Networks for Residential Load Forecasting – Yiran Deng, Yingjie Zhou and Zhiyong Zhang
1060 Disentangled Feature Network for Fine-Grained Recognition – Shuyu Miao, Shuaicheng Li, Lin Zheng, Wei Yu, Jingjing Liu, Mingming Gong and Rui Feng
1081 Large-Scale Topological Radar Localization Using Learned Descriptors – Jacek Komorowski, Monika Wysoczanska and Tomasz Trzcinski
1093 Rethinking binary hyperparameters for deep transfer learning – Jo Plested, Xuyang Shen and Tom Gedeon
TS 4-4 824 Towards Scalable Simulation of Federated Learning – Tomasz Kolodziej and Pawel Rosciszewski
832 DYME: A Dynamic Metric for Dialog Modeling Learned from Human Conversations – Florian von Unold, Monika Wintergerst, Lenz Belzner and Georg Groh
864 Auto-encoder based Model for High-dimensional Imbalanced Industrial Data – Chao Zhang and Sthitie Bom
880 ST-NAS: Efficient Optimization of Joint Neural Architecture and Hyperparameter – Jinhang Cai, Yimin Ou, Xiu Li and Haoqian Wang
923 Early Rumor Detection with Prior Information on Social Media – Zhengliang Luo, Tiening Sun, Xiaoxu Zhu, Zhong Qian and Peifeng Li
934 Multi-modal Code Summarization Fusing Local API Dependency Graph and AST – Xuejian Gao, Xue Jiang, Qiong Wu, Xiao Wang, Chen Lyu and Lei Lyu
TS 4-5 964 Code Representation Based on Hybrid Graph Modelling – Qiong Wu, Xue Jiang, Zhuoran Zheng, Xuejian Gao, Chen Lyu and Lei Lyu
1072 Deep neural network architecture for low-dimensional embedding and classification of cosmic ray images obtained from CMOS cameras – Tomasz Hachaj, Marcin Piekarczyk and Lukasz Bibrzycki
1091 RepoMedUNM: A New Dataset for Feature Extraction and Training of Deep Learning Network for Classification of Pap Smear Images – Dwiza Riana, Sri Hadianti, Sri Rahayu, Frieyadie, Muhamad Hasan, Izni Nur Karimah and Rafly Pratama
43 Consistent Knowledge Distillation Based on Siamese Networks – Jialiang Tang, Xiaoyan Yang, Xin Cheng, Ning Jiang, Wenxin Yu and Peng Zhang
50 Graph Convolutional Network based on Higher-order Neighborhood Aggregation – Gang-Feng Ma, Xu-Hua Yang, Lei Ye, Yu-Jiao Huang and Peng Jiang
64 Continuous-Time Stochastic Differential Networks for Irregular Time Series Modeling – Yingru Liu, Yucheng Xing, Xuewen Yang, Xin Wang, Jing Shi, Di Jin, Zhaoyue Chen and Jacqueline Wu
TS 4-6 833 Uncertainty-Aware Domain Adaptation for Action Recognition – Xiaoguang Zhu, You Wu, Zhantao Yang and Peilin Liu
837 Free-Form Image Inpainting with Separable Gate Encoder-decoder Network – Liang Nie, Wenxin Yu, Xuewen Zhang, Siyuan Li, Shiyu Chen, Zhiqiang Zhang and Jun Gong
875 BERTDAN: Question-Answer Dual Attention Fusion Networks With Pre-trained Models for Answer Selection – Haitian Yang, Xuan Zhao, Yan Wang, Zheng Yang, Chao Ma, Ning Li, Qi Zhang and Weiqing Huang
876 Rethinking the Effectiveness of Selective Attention in Neural Networks – Yulong Wang, Xiaolu Zhang, Jun Zhou and Hang Su
903 An Attention Method to Introduce Prior Knowledge in Dialogue State Tracking – Zhonghao Chen and Cong Liu
909 Effect of Input Noise Dimension in GANs – Manisha Padala, Debojit Das and Sujit Gujar
TS 4-7 916 Wiper Arm Recognition using YOLOv4 – Hua Jian Ling, Kam Meng Goh and Weng Kin Lai
930 Context Aware Joint Modeling of Domain Classification, Intent Detection and Slot Filling with Zero-shot Intent Detection Approach – Neeti Priya, Abhisek Tiwari and Sriparna Saha
971 Constrained Generative Model for EEG Signals Generation – Te Guo, Lufan Zhang, Rui Ding, Da Zhang, Jinhong Ding, Ming Ma and Likun Xia
1007 Top-Rank Learning Robust to Outliers – Yan Zheng, Daiki Suehiro and Seiichi Uchida
1013 Novel GAN Inversion Model with Latent Space Constraints  for Face Reconstruction – Jinglong Yang, Xiongwen Quan and Han Zhang
1014 Edge Guided Attention Based Densely Connected Network for Single Image Super-Resolution – Zijian Wang, Yao Lu and Qingxuan Shi
TS 4-8 592 Isn’t it ironic, don’t you think? – Saichethan Miriyala Reddy and Swati Agarwal
600 Towards Better Dermoscopic Image Feature Representation Learning for Melanoma Classification – ChengHui Yu, MingKang Tang, ShengGe Yang, MingQing Wang, Zhe Xu, JiangPeng Yan, HanMo Chen, Yu Yang, Xiao-Jun Zeng and Xiu Li
607 Paraphrase Identification with Neural Elaboration Relation Learning – Sheng Xu, Fumiyo Fukumoto, Jiyi Li and Yoshimi Suzuki
1015 An Agent-Based Market Simulator for Back-testing Deep Reinforcement Learning Based Trade Execution Strategies – Siyu Lin and Peter A. Beling
1075 Training Graph Convolutional Neural Network against Label Noise – Yuxin Zhuo, Xuesi Zhou and Ji Wu
1080 An LSTM-based Plagiarism Detection via Attention Mechanism and a Population-based Approach for Pre-Training Parameters with imbalanced Classes – Seyed Vahid Moravvej, Seyed Jalaleddin Mousavirad, Mahshid Helali Moghadam and Mehrdad Saadatmand
10 December 2021 – TS 5
TS 5-1 227 An Adaptive Logarithm Quantization Method for DNN Compression – Yuan Wang, Zhaoliang He, Chen Tang, Zhi Wang and Wenwu Zhu
237 A REINFORCEd Variational Autoencoder Topic Model – Amit Kumar, Nazanin Esmaili and Massimo Piccardi
242 LFMAC: Low-Frequency Multi-Agent Communication – Cong Cong, Chuxiong Sun, Ruiping Liu, Rui Wang and Xiaohui Hu
253 A Better Multiway Attention Framework for Fine-Tuning – Kaifeng Hao, Jianfeng Li, Cuiqin Hou, Wang and Pengyu Li
259 Task-Driven Super Resolution: Object Detection in Low-resolution Images – Muhammad Haris, Greg Shakhnarovich and Norimichi Ukita
287 Knowledge-Based Multiple Lightweight Attribute Networks for Zero-Shot Learning – Zehuan Zhang, Qiang Liu and Difei Guo
TS 5-2 322 Detecting Anomaly Features in Facial Expression Recognition – Zhu Liu, Tingsong Ma, Yuanlun Xie, Hengxin Zhang, Jian Wang and Wenhong Tian
327 A Heterogeneous Collaborative Filtering Model for Social Recommendation – Wenzhuo Huang, Xuntian Yan, Zhen Yan and Jinkui Xie
369 Combining Pretrained and Graph Models for Text Classi-fication – Kaifeng Hao, Jianfeng Li, Cuiqin Hou, Xuexuan Wang and Pengyu Li
451 FedPrune: Personalized and Communication-Efficient Federated Learning on Non-IID Data – Yang Liu, Yi Zhao, Guangmeng Zhou and Ke Xu
477 Depth Privileged Object Detection with Depth-Enhanced DCN – Yan Liu, Zhijie Zhang and Liqing Zhang
478 CSMOTE: Contrastive Synthetic Minority Oversampling for Imbalanced Time Series Classification – Pin Liu, Xiaohui Guo, Rui Wang, Pengpeng Chen, Tianyu Wo and Xudong Liu
TS 5-3 497 CCAD: A Collective Contextual Anomaly Detection Framework for KPI Data Stream – Ganghui Hu, Jing Wang, Yunxiao Liu, Wang Ke and Youfang Lin
519 Scale Semantic Flow Preserving Across Image Pyramid – Zhili Lin, Guanglu Song and Biao Leng
536 Causality Extraction Based on Dependency Syntactic and Relative Attention – Chuan He and Rong Yan
541 Fed-FiS: A Novel Information-theoretic Federated Feature Selection for Learning Stability – Sourasekhar Banerjee, Erik Elmroth and Monowar Bhuyan
551 Model Compression for A Plasticity Neural Network in A Maze Exploration Scenario – Baolun Yu, Wanrong Huang, Long Lan and Yuhua Tang
561 NSF-Based Mixture of Gaussian Processes and Its Variational EM Algorithm – Xiangyang Guo, Daqing Wu, Tao Hong and Jinwen Ma
TS 5-4 611 A Novel Adaptive PID Optimizer of Deep Neural Networks – Weishan Tang, Yixin Zhao, Wenjing Xie and Wei Huang
619 What Pushes Self-Supervised Image Representations Away? – Bartosz Zielinski and Michal Górszczak
635 Single-Image Super-Resolution Reconstruction based on the Differences of Neighboring Pixels – Huipeng Zheng, Lukman Hakim, Takio Kurita and Junichi Miyao
644 Learning Attacker’s Bounded Rationality Model in Security Games – Adam Zychowski and Jacek Mandziuk
681 Learning Attentive Cooperation in Multi-Agent Reinforcement Learning with Graph Convolutional Network – Yuqi Zhu, Yuntao Liu, Xinhai Xu and Yuan Li
709 Average Mean Functions Based EM Algorithm for Mixtures of Gaussian Processes – Tao Li, Xiao Luo and Jinwen Ma
TS 5-5 714 Dynamic Region Pruning using Pooling Characteristic in Convolution Neural Networks – Yu Zhang, Dajiang Liu and Yongkang Xing
715 Adversarial defenses via a mixture of generators – Maciej Zelaszczyk and Jacek Mandziuk
722 Fractional Multi-view Hashing with Semantic Correlation Maximization – Ruijie Gao, Yun Li, Yun-Hao Yuan, Jipeng Qiang and Yi Zhu
749 A Supervised Learning Algorithm for Recurrent Spiking Neural Networks Based on BP-STDP – Wenjun Guo, Xianghong Lin and Xiaofei Yang
795 Incorporating neighborhood information during NMF learning – Michel Kaddouh, Guénaël Cabanes and Younès Bennani
798 Efficient Two-Stage Evolutionary Search of Convolutional Neural Architectures Based on Cell Independence Analysis – Boyu Hou, Junwei Dong, Liang Feng and Minghui Qiu
TS 5-6 67 Multi-Loss Siamese Convolutional Neural Network for Chinese Calligraphy Style Classification – Li Liu, Wenyan Cheng, Taorong Qiu, Chengying Tao, Qiu Chen, Yue Lu and Ching Y. Suen
75 Malingering Scraper: A novel framework to reconstruct honest profiles from malingerer psychopathological tests – Matteo Cardaioli, Stefano Cecconello, Merylin Monaro, Giuseppe Sartori, Mauro Conti and Graziella Orrù
106 Aspect-Based Sentiment Analysis Using Graph Convolutional Networks and Co-attention Mechanism – Zhaowei Chen, Yun Xue, Luwei Xiao, Jinpeng Chen and Haolan Zhang
135 Pre-trained Models and Evaluation Data for the Myanmar Language – Shengyi Jiang, Xiuwen Huang, Xiaonan Cai and Nankai Lin
144 MOOC Student Dropout Rate Prediction via Separating and Conquering Micro and Macro Information – Jiayin Lin, Geng Sun, Jun Shen, David Pritchard, Ping Yu, Tingru Cui, Li Li and Ghassan Beydoun
208 SEOVER: Sentence-level Emotion Orientation Vector based Conversation Emotion Recognition Model – Zaijing Li, Fengxiao Tang, Tieyu Sun, Yusen Zhu and Ming Zhao
TS 5-7 224 A Multi-Interaction Model with Cross-Branch Feature Fusion for Video-Text Retrieval – Junting Li, Dehao Wu, Yuesheng Zhu and Zhiqiang Bai
256 Detection of Retinal Vascular Bifurcation and Crossover Points in Optical Coherence Tomography Angiography Images Based on CenterNet – Chengliang Wang, Shitong Xiao, Chao Liao, Xing Wu and Shiying Li
277 A Large-Scale Hierarchical Structure Knowledge Enhanced Pre-training Framework for Automatic ICD Coding – Shi Wang, Daniel Tang and Luchen Zhang
299 Triple Tag Network for Aspect-level Sentiment Classification – Guangtao Xu, Peiyu Liu, Zhenfang Zhu, Ru Wang, Fuyong Xu and Dun Jin
301 CMAT: Column-Mask-Augmented Training for Text-to-SQL Parsers – Chen Chang
303 MeTGAN: Memory efficient Tabular GAN for high cardinality categorical datasets – Shreyansh Singh, Kanishka Kayathwal, Hardik Wadhwa and Gaurav Dhama
TS 5-8 308 Vehicle Taillight Detection based on Semantic Information Fusion – Le Chang and Chongyang Zhang
316 Less Is Better: Fooling Scene Text Recognition with Minimal Perturbations – Yikun Xu, Pengwen Dai and Xiaochun Cao
338 Solving the N-Queens and Golomb Ruler Problems Using DQN and An Approximation of the Convergence – Patnala Prudhvi Raj, Snehanshu Saha and Gowri Srinivasa
368 List Recommendation via Co-attentive User Preference Fine-tuning – Beibei Li, Beihong Jin, Xinzhou Dong and Wei Zhuo
389 End-to-End Multiple Object Tracking with Siamese Networks – Jinyu Qin, Chenhui Huang and Jinhua Xu
442 HIANet: Hierarchical Interweaved Aggregation Network for Crowd Counting – Jinyang Xie, Jinfang Zheng, Lingyu Gu, Chen Lyu and Lei Lyu